PHÒNG GD&ĐT PHƯỚC LONG                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS XÃ PHƯỚC LONG                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /THCS-PL                                      Phước Long, ngày 27  tháng 8  năm 2020

KẾ HOẠCH ÔN TẬP KIỂM TRA  ĐẦU NĂM

NĂM HỌC : 2020- 2021

 

Căn cứ hướng dẫn số 146 /PGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Phước Long về việc hướng dẫn tổ chức ôn tập kiểm tra đầu năm học 2020- 2021 và hướng dẫn kế hoạch thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021 cấp THCS

      Trường THCS xã Phước Long xây dựng kế hoạch kiểm tra đầu năm học 2020- 2021, cụ thể như sau:

1. Nội dung kiến thức và phương pháp ôn tập.

- Nội dung kiến thức ôn tập: Là những kiến thức cơ bản, trọng tâm của chương trình năm học trước, đặc biệt phải bám vào chuẩn kiến thức, kĩ năng và những kiến thức giúp học sinh học chương trình lớp tiếp theo.

- Phương pháp ôn tập: Hướng dẫn học sinh tự ôn tập trong hè với quá trình vừa dạy vừa ôn tập sau ngày tựu trường để chuẩn bị tốt cho kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm đạt chất lượng.

- Nhằm giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt về kiến thức và kĩ năng trước khi kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2020- 2021.

- Các tổ trưởng phân công giáo viên tổ chức ôn tập. Thời gian ôn tập cho học sinh để kiểm tra từ ngày 10/ 9/2020 đến ngày 15/ 9/2020. ( Có thời khóa biểu ôn tập)

2. Số môn kiểm tra và tổ chức kiểm tra:

2.1. Số môn kiểm tra:

- Lớp 6: Toán, Ngữ văn (Tiếng Việt).

- Lớp 7, 8, 9: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

2.2. Hình thức tổ chức kiểm tra:

Thực hiện tổ chức kiểm tra các môn của các khối lớp trên tinh thần: “Chung đề và chung thời gian kiểm tra”.

  3. Đề kiểm tra và phân cấp quản lý:

- Đề kiểm tra : Trường ra đề

+ Khối 6 : Môn Toán + Tiếng việt

+ Khối 7; 8 ; 9 : Môn Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh

- Hình thức kiểm tra đảm bảo phù hợp với tinh thần Công văn số 1122/SGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá học sinh.  

- Mức độ đề kiểm tra phải đảm bảo vừa sức học sinh, phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình của từng khối lớp. Phạm vi kiến thức, kỹ năng kiểm tra nằm trong chương trình học kỳ 2 của năm học trước liền kề lớp được kiểm tra.

- Hướng dẫn chấm đề kiểm tra phải chi tiết, cụ thể; điểm từng phần không nhỏ hơn 0,25 điểm; không quá 1 điểm đối với các môn Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh và không quá 2 điểm đối với các môn Khoa học xã hội - nhân văn.

           4. Thời gian làm bài và lịch kiểm tra:

4.1. Thời gian làm bài:

Lớp

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

Ghi chú

6

45 phút

45 phút

 

 

7

45 phút

45 phút

45 phút

 

8

45 phút

45 phút

45 phút

 

9

45 phút

45phút

45 phút

 

4.2.. Lịch kiểm tra                   

Ngày kiểm tra

Lớp

Môn kiểm tra

Thời gian

 phát đề

Thời gian

 tính giờ

Thời gian

thu bài

 

 

 

 

 

Thứ 5

10/9/2020

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,9

Ngữ Văn

 

7 giờ 30

7 giờ 35

8 giờ 20

 

7,9

Toán

8 giờ 30

8 giờ 35

9 giờ 20

 

 7,9

Anh Văn

9 giờ 30

9 giờ 35 phút

10 giờ 20 phút

 

10/9/2020

(Chiều)

 

 

 

8,6

Ngữ văn

( TV)

13 giờ 00

 13 giờ 5

13 giờ 40

 

8,6

Toán

14 giờ 00

14 giờ 5

14 giờ 50

 

8

Anh văn

15 giờ 00

15 giờ 5

15 giờ 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      * Lịch kiểm tra các môn còn lại:

Giáo viên dạy tự tổ chức kiểm tra từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2020.

5. Tổ chức coi, chấm kiểm tra:

 Nhà trường  tổ chức coi, chấm kiểm tra phải đúng theo tinh thần công văn số 1122/SGD&ĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra đánh giá học sinh cho các môn nêu trên.

6. Thời gian báo cáo kết quả:

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng đầu năm (theo mẫu đính kèm bằng văn bản + file), cụ thể:

- Các tổ báo cáo :

+ Các môn: Toán, Ngữ văn các khối lớp 6, 7, 8, 9 và Tiếng Anh các khối lớp 7, 8, 9 báo cáo trước ngày 15/9/2020

+ Các môn: Vật lí, Sinh học, Địa lí, Lịch sử các khối lớp 6, 7, 8, 9 và Tiếng Anh 6, Hóa học 8, 9 các tổ báo cáo về nhà trường chậm nhất ngày 21/ 9/2020

  • Nhà trường báo cáo về Phòng GD-ĐT :

 + Các môn: Toán, Ngữ văn các khối lớp 6, 7, 8, 9 và Tiếng Anh các khối lớp 7, 8, 9 báo cáo về phòng ngày 16/ 9/ 2020 .

          + Ngoài các môn nêu trên, các môn còn lại nhà trường lưu giữ kết quả tại trường.

7. Quy định về sử dụng kết quả khảo sát chất lượng đầu năm học:

- Nhà trường  sử dụng kết quả kiểm tra đầu năm học 2020- 2021 và kết quả cuối năm học 2019- 2020 làm căn cứ xếp lớp phục vụ yêu cầu dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh.

- Các tổ ( nhóm) bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn sử dụng kết quả này làm cơ sở  xây dựng chỉ tiêu phấn đấu và xác định các giải pháp nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong năm học 2020- 2021.

- Công tác kiểm tra đánh giá học sinh thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1122/SGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Sở GD&ĐT.

- Để tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học 2020- 2021 đạt được kết quả tốt, Nhà trường thông báo thông tin đầy đủ đến học sinh và CMHS mục đích, yêu cầu của của việc ôn tập và kiểm tra đầu năm; đồng thời yêu cầu cha mẹ học sinh tích cực phối hợp tổ chức việc ôn tập cho học sinh.

Đề nghị các tổ chuyên môn , tất cả giáo viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh về nhà trường (qua bộ phận chuyên môn gặp Đ/c  Thuần ) để được hướng dẫn.                                                                                                                                                  P. HIỆU TRƯỞNG                                                                

    Nơi nhận:                                                                          

- Các tổ chuyên môn;                                                                           

- Lưu: VT, C/Môn nhà trường.                                      Đinh Ngọc Thuần