PHÒNG GD&ĐT PHƯỚC LONG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS XÃ PHƯƠC LONG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 140 /KH-THCS PL                              Phước Long, ngày 26 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tự kiểm tra nội bộ năm học 2020 - 2021

Căn cứ vào Công văn số 403/CV-SGD&ĐT ngày 25 tháng 4 năm 2018 về việc hướng dẫn công tác tự kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo của Sở GD&ĐT Bạc Liêu;

Căn cứ vào kế hoạch số 45/KH-PGD&ĐT ngày 24 tháng 9 năm 2020 kế hoạch kiểm tra năm học 2020-2021 của phòng GD&ĐT Phước Long;

Trường THCS Xã Phước Long xây dựng kế hoạch tự kiểm tra năm học 2020 – 2021 như sau:

I. Những vấn đề chung về công tác kiểm tra nội bộ

1. Mục đích, yêu cầu

- Công tác kiểm tra nội bộ là khâu quan trọng trong quá trình quản lý giúp cho Hiệu trưởng xem xét, đánh giá đối tượng quản lý, để từ đó có biện pháp điều chỉnh, xử lý, ngăn ngừa những sai phạm có thể xảy ra, góp phần hoàn thiện, củng cố, nâng cao và phát triển đơn vị.

- Công tác kiểm tra nội bộ trường học phải có tính bao quát, toàn diện đến mọi đối tượng, mọi hoạt động diễn ra ở đơn vị, trong mọi thời điểm. Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra, Hiệu trưởng đánh giá đúng năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước phát triển về mọi mặt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua kiểm tra, Hiệu trưởng đánh giá đúng mức độ thực hiện, từ đó điều chỉnh kế hoạch, đôn đốc bộ phận, cá nhân cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Việc kiểm tra nội bộ trường học nhằm mục đích nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của nhà trường, vì vậy cần quán triệt các nguyên tắc cơ bản: chính xác, khách quan, có hiệu quả, thường xuyên, kịp thời, công khai, đánh giá toàn diện và đúc kết kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ cho những năm tiếp theo.

- Công tác kiểm tra nội bộ trường học phải thực sự mang tính tự giác, công tâm, khách quan. Thủ trưởng đơn vị vừa là chủ thể kiểm tra cấp dưới theo chức năng, nhiệm vụ, nhưng đồng thời cũng là đối tượng kiểm tra trong việc công khai hóa các hoạt ``động để tập thể giám sát. Kết quả kiểm tra nội bộ phải được xử lý đúng mức, quy trách nhiệm cho từng đối tượng. Đồng thời, sau kiểm tra cũng có hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời đi đôi với hình thức kiểm điểm, kỷ luật (nếu có).

2. Đặc điểm tình hình

Trường THCS Xã Phước Long được thành lập theo quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 17/8/2001 do UBND huyện ký. Đến ngày 20/6/2014 nhà trường có Quyết định sô 1331/QĐ-UBND về việc sát nhập khối trung học cơ sở giữa trường THCCS B Phước Long với trường THCS Xã Phước Long thành trường THCS Xã Phước Long.

Trường THCS Xã Phước Long đặt tại ấp Phước Tân, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cách trung tâm huyện 10 km về hướng tây.

3. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

* Đội ngũ giáo viên:

- Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên (Cả hợp đồng): 71/35 nữ.

+ Biên chế 66/31 nữ.

+ Hơp đồng 05/04 nữ : 02 GV Văn, 01 TV, 01 Y tế, 01 VT.

Chia ra:

+ CBQL: 02/0 nữ. Trình độ chuyên môn Đại học 03 ( 100%).

+ GV: 65/ 33 nữ : Cao đẳng 13 ( 20%), Đại học 52 ( 80%).

+ Nhân viên: 04/02 nữ: Trung cấp 03 ( 75%), Địa học 01 ( 35%).

- Xếp loại tay nghề:

+ Giỏi: 56/65 ( 86.1%).

+ Khá : 08/65 ( 12.3%).

+ Trung bình:  01/64 ( 1.6%).

+ Chưa đạt 0 ( 0%).

- Số giáo viên dạy giỏi:

+ Cấp trường: 45.

+ Cấp huyện:  18 ( Bảo lưu năm trước).

+ Cấp tỉnh:     01 ( Bảo lưu nưm trước).

- Nhận xét đánh giá về tình hình đội ngũ:

Phần lớn cán bộ giáo viên nhiệt tình trong công tác, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, hết lòng vì công việc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên đề ra. Tuy nhiên cơ cấu chưa được đồng bộ, vẫn còn tình trạng môn thừa giáo viên, môn thiếu giáo viên nhưng không ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

* Quy mô học sinh

- Khối 6: 305/156 nữ/ 08 lớp.

- Khối 7: 380/183 nữ / 09 lớp.

- Khối 8: 291/148 nữ / 7 lớp.

- Khối 9: 276/138 nữ / 6 lớp

Tổng số: 1252/634 nữ / 30 lớp

4. Kết quả năm học vừa qua

* Học lực

- Giỏi 377/1233 chiếm 30.58%.

- Khá 580/1233 chiếm 47.04%.

- Trung bình 269/1233 chiếm 21.82%.

- Yếu 07/1233 chiếm 0.57%.

- Kém: 00/1233 chiếm 0.0%.

* Hạnh kiểm

- Tốt: 1170/1233 chiếm 94.89%.

- Khá: 63/1233 chiếm 5.11%.

- Trung bình: 00 chiếm 0.0%.

- Yếu: 0.

* Nhận xét đánh giá về tình hình học sinh

Học sinh giỏi các môn văn hóa ( Năm vừa qua)

- Cấp trường: 89 giải, chia ra:

+ Toán:       15 giải

+ Lý :          11 giải.

+ Hóa :       06 giải.

+ Sinh :       10 giải.

+ Văn :       15 giải.

+ Sử :          15 giải.

+ Địa:         10 giải.

+ Tiếng Anh: 7 giải.

- Cấp huyện: 13 giải, chia ra:

+ Lý:           02 giải.

+ Văn         05 giải.

+ Hóa:        01 giải.

+ Sinh:        02 giải.

+ Sử:                     02 giải.

+ Địa:                   01 giải.

- Cấp tỉnh: Không tổ chức.

- Các phong trào:

+ Thể dục thể thao vòng huyện 02 giải, vòng tỉnh 01 giải.

+ Sáng tạo KHKT vòng huyện 02 giải, vòng tỉnh 01 giải.

+ Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng vòng tỉnh 01 giải.

Nhìn chung số học sinh khá - giỏi các cấp tăng hơn so với năm trước.

5. Những thuận lợi, khó khăn

a. Thuận lợi:

- Năm học vừa qua nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, trường đề nghị danh hiệu Tiên tiến xuất sắc và hướng tới công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, hội Cha mẹ học sinh đến nay cơ sở vật chất của nhà trường đã được cải tạo và nâng cấp từng bước đáp ứng với yêu cầu của trường chuẩn Quốc gia.

- Các đồng chí cán bộ giáo viên phấn khởi tự hào với những thành tích đã đạt được của năm học vừa qua nhất là những giáo viên có học sinh giỏi các cấp, cán bộ giáo viên quyết tâm đoàn kết nhất trí để thực hiện nhiệm vụ của năm học mới.

- Đội ngũ CBGV trẻ khoẻ, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

- Số lượng giáo viên đủ tiêu chuẩn đáp ứng đủ cho yêu cầu dạy và học trong năm học mới.

- Nhận thức về việc học tập của nhân dân càng ngày được nâng lên.

- Việc thực hiện nền nếp của học sinh đã từng bước đi vào ổn định.

2. Khó khăn: 

- Một số thiết bị đồ dùng dạy học xuống cấp và thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu dạy học.

- Một số giáo viên nhà xa trường, việc xử lý công việc đột xuất của học sinh còn hạn chế.

- Dân cư một số khu vực vùng nông thôn khả năng quản lý việc học của học sinh tại nhà còn hạn chế nên chất lượng giáo dục vẫn còn tình trạng học sinh yếu và tình trạng học sinh bỏ học.

- Học sinh mới tuyển có một số em mất kiến thức cơ bản nên khó khăn trong quá trình giảng dạy.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học 2019 – 2020, căn cứ nhiệm vụ năm học 2020-2021 của phòng GD&ĐT huyện Phước Long, trường THCS Xã Phước Long xác định phương hướng năm học 2020-2021 như sau: Tiếp tục chấn chỉnh, kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý điều hành hoạt động của các cấp quản lý  giáo dục, đặc biệt là ở các đơn vị trường học; hiệu quả hoạt động dạy học của giáo viên; nêu cao ý thức tự học, tự rèn luyện để không ngừng hoàn thiện năng lực chuyên môn, phẩm chất, đạo đức của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; quan tâm đúng mức và tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động giáo dục đạo đức, hạnh kiểm, kỹ năng, ý thức tự rèn luyện học tập của học sinh, làm cho các hoạt động giáo dục chuyển biến theo hướng “Dạy thật – Học thật” để vươn tới mục tiêu “Dạy tốt – Học tốt”.

Căn cứ vào Hướng dẫn số 403/HD-SGD&ĐT ngày 25 tháng 4 năm 2018 về việc hướng dẫn công tác tự kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu và kế hoạch số 45/KH-PGD&ĐT ngày 24 tháng 9 năm 2020 kế hoạch kiểm tra năm học 2020-2021 của phòng GD&ĐT Phước Long nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học cho sát với tình hình thực tế của đơn vị đảm bảo mỗi cán bộ giáo viên trong nhà trường đều được kiểm tra ít nhất 01 lần/ năm học trên cơ sở lựa chọn cán bộ có phẩm chất và năng lực đưa vào thành phần kiểm tra từ đó có phương hướng tư vấn thúc đẩy nhằm đưa chất lượng giáo dục đạt mục tiêu đưa ra.

III. NHỮNG NỘI DUNG KIỂM TRA

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tốt nhiệm vụ năm học cũng như làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học trong năm học nhà trường đưa ra một số nội dung kiểm tra cụ thể như sau:

* Tổ chức và hoạt động của nhà trường:

Ban hành văn bản quản lý, việc xây dựng tổ chức bộ máy, các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục;

* Kiểm tra hoạt động chuyên đề cán bộ giáo viên nhân viên:

Trên cơ sở các tiêu chuẩn về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến hành kiểm tra, đánh giá giáo viên đúng thực chất không chạy theo thành tích. Qua kiểm tra, chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục; đồng thời đưa ra những kinh nghiệm, tư vấn để giáo viên lựa chọn, áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt hơn. Kiểm hoạt động sư phạm của giáo viên được tiến hành khi kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất. Nội dung kiểm tra như sau:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ( Nội dung này có thể lồng ghép vào công tác kiểm tra đánh giá cuối năm)

+ Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

+ Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị; bảo đảm số lượng và chất lượng ngày, giờ công lao động.

Quy định về đạo đức nhà giáo (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

+ Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

+ Tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác, quan hệ với đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

- Việc thực hiện quy chế chuyên môn

+ Việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên: Kiểm tra hồ sơ của giáo viên và các hồ sơ khác có liên quan; dự giờ và xếp loại tiết dạy trên lớp ( Giáo viên được dự giờ từ 01 đến 02 tiết. Nếu cảm thấy chưa thống nhất thì tiếp tục dự thêm tiết thứ 03).

+ Nhận xét kết quả giảng dạy: Đánh giá tiết dạy, thông qua việc khảo sát bài làm của học sinh ngay tiết dạy trên lớp; kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra; so sánh đối chiếu kết quả của các lớp do giáo viên giảng dạy với các lớp khác trong nhà trường tại thời điểm kiểm tra.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: Công tác chủ nhiệm lớp, công tác kiêm nhiệm khác.

- Khi kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, đặc biệt chú ý xem xét, kiểm tra việc sử dụng và làm ĐDDH để giảng dạy. Giáo viên không sử dụng ĐDDH để giảng dạy xem như vi phạm quy chế chuyên môn; trường hợp này xếp loại tiết dạy trung bình và không xếp loại tốt về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Nếu phát hiện từ đầu năm học đến thời điểm thanh tra mà không sử dụng ĐDDH để giảng dạy thì xếp loại chung hoạt động sư phạm không được tốt.

- Việc đánh giá, xếp loại giáo viên qua kiểm tra toàn diện được thực hiện chặt chẽ dựa trên các nội dung, tiêu chí quy định tại các văn bản Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo và nội dung hướng dẫn cụ thể của Kế hoạch kiểm tra này. Quá trình kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, công khai, phản ánh đúng thực chất, khách quan thực trạng năng lực của giáo viên.

3. Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các chế độ, chính sách đối với người học.

4. Công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động khác.

5. Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm.

6. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục.

7. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác.

8. Thực hiện các quy định khác của pháp luật.

Hiệu trưởng có thể lựa chọn một hoặc một số nội dung hoặc chi tiết các nội dung trên để kiểm tra chuyên đề, kiểm tra diện rộng (kiểm tra nhiều bộ phận, cá nhân); thực hiện kiểm tra các nội dung theo yêu cầu quản lý của đơn vị, của cấp trên.

IV. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN KIỂM TRA TRONG NĂM:

Thời gian

Đối tượng kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Lực lượng

kiểm tra

Tháng 8/2020

Ban tổ chức kiểm tra lại; giáo viên bộ môn và giáo viên có học sinh kiểm tra lại

Việc tổ chức kiểm tra lại và việc rèn luyện học sinh trong hè, bao gồm: tổ chức ôn tập, coi kiểm tra, chấm kiểm tra, lên điểm, xét kết quả…

Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học có liên quan.

 

Các giáo viên chủ nhiệm và các thành viên có liên quan

Công tác tổ chức lớp học đầu năm, gồm: việc xếp lớp sau tuyển sinh, chuyển trường, việc bàn giao chủ nhiệm lớp, việc đảm bảo sĩ số, việc bố trí chỗ ngồi, bộ máy tổ chức lớp học…

Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học có liên quan.

 

Tháng 9/2020

Thành viên Ban tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm

 

Việc tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm, bao gồm: công tác ra đề, sao in, coi kiểm tra, chấm kiểm tra, tổng hợp kết quả

Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học có liên quan.

Thành viên Ban chỉ đạo giúp đỡ học sinh yếu kém và duy trì sĩ số

Việc giúp đỡ học sinh yếu kém và duy trì sĩ số, bao gồm: xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm, lễ phát động, ký kết thi đua, triển khai thực hiện…

Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học có liên quan.

 

Các giáo viên chủ nhiệm

Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp, bao gồm: kế hoạch chủ nhiệm, việc thực hiện các loại hồ sơ sổ sách, việc liên lạc giữa nhà trường và gia đình, các biện pháp giáo dục đạo đức, giáo dục học sinh cá biệt, giáo dục nề nếp học tập,…

Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học có liên quan.

 

Tháng 10 và tháng 11/2020.

Các tổ trưởng chuyên môn và các thành viên có liên quan

Kiểm tra chuyên đề hoạt động của tổ chuyên môn, bao gồm: việc xây dựng kế hoạch, việc thực hiện hồ sơ sổ sách, việc sinh hoạt tổ chuyên môn, việc chỉ đạo dạy học phân hoá theo năng lực học tập; về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, ký duyệt hồ sơ, giáo án; việc thao giảng, dự giờ, thi giáo viên giỏi; việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, báo cáo chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học…

Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học có liên quan.

 

Từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2021 (bao gồm kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất)

Các giáo viên bộ môn

Kiểm tra chuyên đề hoạt động chuyên môn của giáo viên, bao gồm: kế hoạch giảng dạy, giáo án, các loại hồ sơ sổ sách, dự giờ báo trước và đột xuất; việc dạy học phân hoá theo năng lực học tập; việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; việc thực hiện chế độ điểm KT thường xuyên…

Thành viên Ban giám hiệu và thành viên tổ chuyên môn (mỗi tổ chuyên môn làm quyết định riêng)

Từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2021

Ban tổ chức dạy thêm trong nhà trường; các giáo viên tham gia dạy thêm

Kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường, bao gồm: các điều kiện về cơ sở vật chất, hồ sơ, đối tượng dạy thêm, học thêm, việc thu chi, chất lượng soạn giảng…

Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học và giáo viên có năng lực kiểm tra có liên quan.

Tháng 11/2020

- Bộ phận kế toán tài vụ

- Bộ phận thư viện thiết bị

- Bộ phận quản lý các loại quỹ

Kiểm tra việc tổ chức kiểm tra giữa kỳ, bao gồm: việc ra đề kiểm tra, sao in, coi kiểm tra, chấm kiểm tra, lên điểm, tổng hợp kết quả…

Kiểm tra việc quản lý tài chính, tài sản của đơn vị, bao gồm: việc thu chi tài chính, việc công khai tài chính; việc quản lý tài sản, trang thiết bị, việc quản lý thư viện,…

Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học có liên quan.

 

Tháng 12/2020

Cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kiểm tra học kỳ I

Kiểm tra việc tổ chức kiểm tra cuối kỳ I, bao gồm: việc ra đề kiểm tra, sao in, coi kiểm tra, chấm kiểm tra, lên điểm, tổng hợp kết quả…

Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học có liên quan.

 

Tháng 01, 02/2021

Các bộ phận phụ trách tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng trường học

Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng trường học, bao gồm: kết quả rà soát các tiêu chí, đánh giá tiến độ thực hiện, phương hướng phấn đấu đến cuối năm học, biện pháp thực hiện, phân công trách nhiệm,…

Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học có liên quan.

 

Tháng 3/2021

Bộ phận kế toán, bộ phận quản lý tài sản công.

Bộ phận thư viện, thiết bị

 

Kiểm tra việc quản lý tài sản, thiết bị đồ dùng dạy học, việc quản lý thư viện trường học

Kiểm tra việc tổ chức kiểm tra giữa kỳ, bao gồm: việc ra đề kiểm tra, sao in, coi kiểm tra, chấm kiểm tra, lên điểm, tổng hợp kết quả…

Thành viên ban kiểm tra nội bộ trường học có liên quan

Tháng 4/2021

Cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kiểm tra học kỳ II

Kiểm tra việc tổ chức kiểm tra học kỳ II, bao gồm: việc ra đề kiểm tra, sao in, coi kiểm tra, chấm kiểm tra, lên điểm, tổng hợp kết quả…

Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học có liên quan.

 

Tháng 5/2021

Các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cá nhân tham gia xét duyệt kết quả

 

Kiểm tra việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật học sinh, bao gồm: việc thực hiện chế độ cho điểm, việc đánh giá xếp loại cuối năm, việc vào điểm học bạ, việc xét duyệt kết quả lên lớp, ở lại, kiểm tra lại và rèn luyện trong hè; việc thông báo kết quả cho học sinh và gia đình, việc xét khen thưởng cho học sinh, việc kỷ luật học sinh,…

Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học có liên quan.

 

 

Các giáo viên, tổ trưởng bộ môn, hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Việc đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm, bao gồm: giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp và theo quy định của Bộ Nội vụ; việc đánh giá của tổ trưởng chuyên môn, việc đánh giá của Hiệu trưởng, việc công khai kết quả đánh giá, …

Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học có liên quan.

 

 

 

 

Các thành viên tham gia xét thi đua khen thưởng

Kiểm tra việc xét thi đua khen thưởng cuối năm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, bao gồm: việc xây dựng tiêu chí thi đua đầu năm học, việc đánh giá xếp loại sau mỗi đợt thi đua, việc xét kết quả thi đua cuối năm học, việc xét khen thưởng, …

Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học có liên quan có liên quan.

 

 

Từ tháng 6/2021 đến tháng 7/2021

Cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Kiểm tra tuyển sinh, tổ chức ôn kiển tra lại

Thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học có liên quan

 

V. BIỆN PHÁP

Từng thời điểm lãnh đạo trường ra quyết định thành lập tổ kiểm tra theo từng lĩnh vực, giao cho các tổ trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra và báo cáo lãnh đạo trường để có biện pháp uốn nắn kịp thời.

Nội dung kiểm tra được tổ trưởng hoặc người phụ trách thông báo đến đối tượng được kiểm tra để chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu đề cương của tổ kiểm tra.

Sau khi kết luận của tổ kiểm tra đối tượng kiểm tra có kiến nghị trái với kết luận thì đề nghị tổ trưởng ghi nhận lại trình lãnh đạo trường tiếp tục ra quyết định thẩm tra kết quả khi cần thiết.

Nộp hồ sơ về lãnh đạo trường:

Biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra, Quyết định kiểm tra, đề cương kiểm tra của tổ, biên bản họp tổ.

Tất cả hồ sơ được lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu tại trường, 01 bộ nộp về phòng GD&ĐT.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với trường:

- Xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo phòng GD&ĐT thay báo cáo.

- Tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường.

- Tổ chức thực hiện trong năm học 2020 – 2021 đúng tiến độ thời gian.

          2. Đối với các bộ phận trong nhà trường:

Căn cứ kế hoạch này các bộ phận xây dựng đề cương kiểm tra phù hợp với tình hình trong tổ.

Nơi nhận:                                                                                     Người lập kế hoạch

- PGDĐT ( B/cáo);

- Các bộ phận trong nhà trường ( T/ hiện);

- Lưu: VT.           

                                            

           DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GD