Chi bộ trường THCS Xã Phước Long gồm 35/14 nữ 

trong đó:

 - 1 bí thư chi bộ

- 34 đảng viên: 

+ Chính thức: 31 đảng viên

+ Dự bị: 04 đảng viên